×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

VİZYON, MİSYON, TEMEL DEĞERLER

Çankaya Üniversitesi’nin vizyon, misyon ve paylaşılan değerler ifadeleri öncelikle konuyla ilgili komisyon tarafından tartışılarak belirlenmiş, daha sonra Arama Konferansında katılımcılarla tartışmaya açılmış ve kabul edilmiştir.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ’NİN VİZYON İFADESİ

“İnsan hakları bilincinin yükseltilerek ortak bir anlayışın oluşmasına katkı verileceği, uluslararasılaşmanın sağlanacağı, bilim ve teknolojinin üretilmesi ve kullanılmasında öncü; personeli, öğrencisi ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir Üniversite olmayı sürdürmek.” Çankaya Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler içerisinde saygın konumunu koruma yönüyle çok sayıda hedefe sahiptir. Bu hedefler dört ana başlık altında toplanabilir. Yukarıdaki vizyon ifadesine dayanılarak Üniversitemizin gelecekte ulaşmak istediği şu dört unsur üzerinde durulmaktadır:

 1. Yüksek insan hakları bilincine ulaşmak: Çankaya Üniversitesi tüm mensuplarıyla birlikte insan haklarına saygı duyar. Çankaya Üniversitesi bir üniversitenin topluma katkı misyonu taşıması gerektiğinin bilinci içerisinde sosyal sorumluluk konusuna önem vermektedir. Bu anlamda Çankaya Üniversitesi toplumsal olaylara duyarlı bireyler yetiştirmek ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine dahil olmak suretiyle toplumda sosyal sorumluluk anlayışının artmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.
 2. Uluslararasılaşmak: Çankaya Üniversitesi kuruluşundan bugüne uluslararasılaşmaya önem vermektedir. Bir üniversitenin uluslararasılaşması, dünyadaki araştırma ve geliştirme ve yenilikçilik eğilimlerini takip etmek ve karşılıklı etkileşim yoluyla akademik bilginin üretimi ve transferi açısından çok önemlidir. Bu nedenle Çankaya Üniversitesi, öğrencilerinin uluslararası alanda deneyim kazanmasına olanak sağlayarak, akademik kadrosunu uluslararası gelişmeleri takip etmesi yönünde destekleyerek ve uluslararası işbirliklerinde yer alarak, uluslararasılaşmayı hedeflemektedir.
 3. Bilim ve teknolojinin üretilmesinde ve uygulanmasında öncü olmak: Çankaya Üniversitesi’nin önem verdiği bir diğer önemli husus bilime katkıdır. Bir toplumda, üniversitelerin meşrulaşması ve saygınlığı büyük oranda bilime sağladıkları katkı ile gerçekleşmektedir. Bilim, sorgulamayı, daha önce sorulmamış soruları sormayı ve bu soruların cevaplarını bilimsel yöntemlerle elde etmeyi içermektedir. Böylece, bilime katkı, sorgulayıcı, analitik düşünebilen bireyleri ve dolayısıyla çağdaşlaşmayı beraberinde getirecektir. Bu anlamda, Çankaya Üniversitesi her biri kendi alanına önemli katkılar sağlamış akademisyen kadrosu ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilime katkı sağlamayı hedeflemektedir.
 4. Gurur duyulacak Üniversite olmak: Çankaya Üniversitesi’nin önem verdiği hususların başında eğitim gördükleri ortamdan memnuniyet duyacak, kaliteli eğitim vermek suretiyle iş yaşamında yetkinliklerini sergileyebilecek nitelikte öğrenciler yetiştirmektedir. Böylesi bir ortamın öğrenciler için sağlanması, öğrencilerin Üniversiteye ve Üniversite’de aldıkları eğitime ilişkin tutumunu ve geleceğe bakışını olumlu yönde etkileyecektir. İşte bu nedenlerle, Çankaya Üniversitesi, öğrenim görmekten mutlu, Çankaya Üniversitesi öğrencisi kimliğini gururla taşıyan ve iş yaşamının ihtiyaç duyacağı nitelikte öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu dört unsuru birleştiren ortak vizyon doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmeleri açısından Üniversitemizin vizyon cümlesi, akademik ve idari tüm birimlere yol gösterici olacaktır.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ’NİN MİSYON İFADESİ

Stratejik Planlamada ikinci önemli unsur örgütte paylaşılan bir misyonun varlığıdır. Misyon örgütün var oluş nedenidir. “Görevimiz nedir?” “Ne yapıyoruz?”, “Neden bu sektörde varız?”, “Bizi diğer rakiplerimizden ayıran hususlar nelerdir?” sorularına cevap verir. Misyon ifadesinde aşağıdaki unsurların yer alması uygun olur.

Misyon İfadesini Oluşturan Unsurlar:

 • Müşteriler
 • Hizmetler
 • Pazarlar
 • Teknoloji
 • Hayatta kalma, büyüme ve kârlılık düşüncesi
 • Felsefe
 • Kurum Kimliği
 • Kamudaki İmaj Düşüncesi
 • Çalışanlara İlişkin Düşünceler

Çankaya Üniversitesi’nin misyon ifadesinin oluşturulmasında Eğitim, AR-GE ve Topluma Katkı olmak üzere üç temel görev üzerinde durulmuş ve aşağıdaki ifadeler belirlenmiştir.

Eğitim:

 • Evrensel değerlere sahip, insan haklarına saygılı, farklılıkları gözeten, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, araştırma ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş, disiplinler arası çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisi kazanmış, akademik yönden sorgulayıcı, eleştirel bakış açısına sahip, sorun çözücü, çağdaş bilgi ile donanmış, çalışma hayatında üretken, bilgisini uygulama alanına taşıyabilen, yenilikçi, girişimci, yabancı dille eğitim sonucu uluslararası rekabete katılabilen, yaşam boyu eğitim anlayışına sahip bireyler yetiştirmek.

Bilimsel Araştırma:

 • Alanındaki gelişmeleri takip ederek, uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan, öğrendiklerini güncel teknoloji laboratuvarlarında uygulayarak bilgi üreten ve bunu toplumsal faydaya dönüştürebilen bir eğitim sistemi oluşturarak öğrencilere, çalışma hayatına ve topluma katkıda bulunmak.
 • Bilimsel çalışmaların ilerlemesine olanak vererek üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, öğretim elemanlarına gerekli desteği sağlayarak teşvik etmek ve tüm çalışanlara verimli çalışma ortamı hazırlamak.

Topluma Katkı:

 • Toplumsal olaylara duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek ve iş ahlâkına sahip, bireyler yetiştirmek.
 • Engelsiz eğitim imkânları sunmak.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ’NİN DEĞER VE İLKELERİ

 • Akademik Özgürlük
 • Bilimsel Yaklaşım
 • Öğrenciye Destek
 • Topluma Hizmet
 • Demokratik Yönetim
 • Adil ve Eşit Yaklaşım
 • Şeffaflık, Hesap Verebilirlik
 • Cumhuriyet Değerlerine Bağlılık
 • Vatanseverlik
 • Çalışma Disiplini
 • Engelsiz Eğitim
 • Çevreye Duyarlılık